Vše o nákupu

Všeobecné obchodní podmínky platné (VOP) od 1. 5. 2023

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě houdekcz.cz. Obchodní podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 • Úvodní ustanovení

VOP se vztahují na veškeré zboží dodávané společností HoudekCz (prodávající) všem fyzickým i právnickým osobám (kupující). Všechny odchylky od těchto podmínek musí být ujednány v písemné formě na základě dohody obou smluvních stran. Ujednání uvedená ve smlouvě mají přednost před VOP. Pokud není dále uvedeno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky ustanovením § 409 a následujících paragrafů Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za kupní smlouvu vzájemně odsouhlasené VOP ve spojení s potvrzenou objednávkou. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje i telefonická objednávka kupujícího, jestliže byl kupující předem s VOP řádně seznámen.

 • Informace o zboží a cena zboží

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a poplatků (balné), kromě nákladů na doručení zboží. Fotografie uvedené na stránkách internetového obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že zboží bylo nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně neprodleně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit nebo objednávku stornovat.

 

 • Expedice objednávek

Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno maximálně do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky.

Při platbě předem na bankovní účet je zboží expedováno maximálně do 1 pracovního dne od obdržení platby.

Uzávěrka objednávek a expedice je každý pracovní den mezi 10 – 12 hodinou. Pokud se vyskytnou komplikace (např. dorazí více objednávek, požadované zboží není skladem) a prodávající nebude schopen zboží odeslat, bude kupující kontaktován a budou mu nabídnuty možné varianty dalšího postupu.

 

 • Způsob plnění

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 14 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a uhradit jeho cenu.

Dopravu zboží zajišťuje prodávající vlastní autodopravou nebo ve spolupráci se smluvním partnerem PPL až na místo určení odběratelem – tzn. přímo do kanceláře a regálu.

Pokud přepravu zboží zařizuje prodávající, je dodávka splněna doručením do místa určení a odevzdáním zboží kupujícímu. Převzetí zboží kupující potvrdí na daňovém dokladu. V případě, že kupující nezajistí převzetí zboží v dohodnutém místě a čase, bude zboží uskladněno u prodávajícího a ten je oprávněn fakturovat dodávku a požadovat úhradu zvýšených nákladů spojených s přepravou, skladováním a manipulací. Prodávající odešle kupujícímu zprávu o místě uložení zboží.

Jestliže si kupující zajišťuje dopravu zboží na své náklady, je dodávka prodávajícím splněna předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

 

 • Cena dopravného
 • Osobní odběr v provozovně prodávajícího – zdarma

V pracovních dnech od 8:00-14:00 hod si kupující může převzít zboží osobně v sídle provozovny prodávajícího. Mimo provozní dobu je odběr zboží možný po telefonické domluvě.

 • Doprava smluvním přepravcem – cena 109 Kč

Pokud částka za zboží nepřesáhne 1999,- Kč s DPH, bude prodávající účtovat dopravné ve výši 109,- Kč vč. DPH (90 Kč bez DPH). Hmotnost zásilky nesmí přesáhnout 50 kg. V případě objemnější zásilky bude dopravné stanoveno individuálně dohodou obou smluvních stran.

U zásilek do hmotnosti 5 kg je účtováno dopravné ve výši 79 Kč vč. DPH (65 Kč bez DPH).

Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o částečné plnění nebo o dodatečné vykrytí objednávky kupujícího.

Rozvozové trasy prodávajícího – zdarma

V okresech Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Náchod a Trutnov zajišťuje prodávající zdarma vlastní autodopravou. Termín doručení zboží je však přizpůsoben rozvozovému plánu firmu po telefonické domluvě.

 

 • Platební podmínky
 • Hotově při převzetí zboží – zdarma

V případě, že je doprava po domluvě zajišťována firemní autodopravou nebo si zákazník osobně vyzvedne zboží v provozovně prodávajícího, kupující uhradí cenu zboží hotově při jeho převzetí.

 • Dobírka

Prodávající zašle zboží smluvním dopravcem PPL na adresu kupujícího. Dopravce vyinkasuje hotově cenu zboží při jeho doručení.

 • Platba předem na běžný účet – zdarma

Prodávají zašle elektronicky daňový doklad kupujícímu. Kupující uhradí cenu zboží na bankovní účet 224849521/0300 (ČSOB), VS: číslo daňového dokladu. Po připsání částky na bankovní účet prodávající neprodleně odešle zboží zákazníkovi. Kupující nehradí cenu za zboží na základě došlé potvrzené objednávky!

 • Platba převodem na běžný účet – zdarma

U stávajících zákazníků je možný odběr zboží a jeho úhrada s prodlouženou lhůtou splatnosti, která činí 14 dní od data vystavení daňového dokladu, není-li smluvně dohodnuta splatnost jiná. Faktura je považována za uhrazenou připsáním fakturované částky na účet prodávajícího včetně daně z přidané hodnoty. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením 100 % kupní ceny prodávajícímu. V případě, že nebude kupní cena řádně a včas zaplacena, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení platby.

V případě, že je kupující v prodlení s platbou za předchozí dodávky, prodávající je oprávněn odmítnout plnění dalších dodávek. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat převzaté objednávky (po předchozím upozornění) z důvodu vyšší moci (živelné katastrofy, stávky apod.) Dodávka je uskutečněna včas, když dojde k plnění v průběhu dodací lhůty. Dodací lhůtou se rozumí lhůta, která je dohodnuta mezi prodávajícím a kupujícím. Za nedodržení dodací lhůty způsobené třetí stranou nenese prodávající odpovědnost.

 • Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí či provedení platby. Zboží musí být nepoškozené, kompletní v originálním obalu a neznečištěné.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá prodávajícímu ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné uvést datum nákupu, číslo daňového dokladu a zvolený způsob vrácení zboží, přičemž náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.

Pokud kupující vrací zboží přepravní firmou jako balík, musí být toto zboží řádně zabalené a chráněné vhodnou výplní balíku, aby nedošlo k poškození zboží při jeho přepravě. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Jakmile bude vrácené zboží převzato prodávajícím zpět, prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a to dle dohody se zákazníkem – buď vrácením částky do 7 dnů na účet zákazníka, nebo odečtením ceny vráceného zboží z další objednávky.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, ten vrátí částku za zboží kupujícímu dle dohody uvedené v předchozím odstavci.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ani na třetí pokus dopravce nezastihne kupujícího na dodací adrese.

 

 • Reklamace

Zboží je dodáváno v kvalitě odpovídající příslušným platným normám jednotlivých výrobců. Neodpovídá-li zboží těmto normám, má kupující nárok uplatnit reklamaci.

Reklamace se uplatňuje písemnou nebo elektronickou formou s uvedením data dodání zboží, číslem příslušného daňového dokladu, druhem zboží reklamovaného množství, popisu vady, popř. přiložením vzorku a dále s uvedením požadavku kupujícího na způsob vyřízení reklamace.

Případnou reklamaci množství či zjevných vad odběratel uplatní ihned bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Skryté vady je kupující povinen reklamovat ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců po dodání zboží a to pouze za předpokladu, že zboží je po tuto dobu skladováno za podmínek stanovených v příslušných normách pro jednotlivé druhy zboží.

V případě uplynutí výše uvedených lhůt zaniká odpovědnost prodávajícího za škody.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží předáním reklamovaného zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

Neshodnou-li se smluvní strany na vadách dodávky, stanoví kvalitu nestranná instituce a její závěr je pro obě strany závazný. Náklady na stanovení kvality u nestranné instituce nese ta strana, v jejíž neprospěch vyjdou výsledky analýzy.

 

 • Řešení stížností

Vyřizování stížností kupujících (spotřebitelů) zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@houdekcz.cz.

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

 • Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy ADR (Alternative Dispute Resolution) nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Bližší informace na www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat prostřednictvím ADR nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu online prostřednictvím platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu

Další informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů zákazník může získat u společnosti Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, http://evropskyspotrebitel.cz, která je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013 ze dne 21.5.2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 • Zpracování osobních údajů

Kupující, pokud je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, pokud se liší od adresy trvalého pobytu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Kupující, pokud je OSVČ, je povinen oznámit prodávajícímu obchodní jméno, adresu místa podnikání včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, pokud se liší od adresy místa podnikání, IČO, DIČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Kupující, pokud je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu svoje obchodní jméno, adresu sídla firmy včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, IČO, DIČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. za účelem plnění předmětu smlouvy.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne žádné třetí osobě a budou použity pouze pro vnitřní potřebu spojenou s vyřízením objednávky. Výjimku může tvořit smluvní dopravce, kterému budou poskytnuty pouze potřebné údaje pro bezproblémové doručení zboží.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu prodávajícího.

 

 • Závěrečná ustanovení

Všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené kupní smlouvou nebo těmito VOP se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

Kupní smlouva včetně VOP je uchovávána prodávajícím v elektronické podobě.

Materiály publikované v internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedené, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví třetích osob. Názvy a označení zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovány ochrannými známkami vlastníků.